Bulgaristan Üniversiteleri

YÖK Denklik Durumu

YÖK Denklik DurumuYök Denkliği ve Tanınırlık

Bulgaristan devlet üniversiteleri Avrupa Birliği üyeliğinden sonra tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz Yüksek Öğretim Kurumu tarafından da tanınmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu her yıl üniversitelerin eğitim programlarına göre değerlendirme yapmakta ve üniversitenin müfredatını inceleyip ülkemiz müfredatına uygun olup olmadığına göre tanınırlık kararı vermektedir. Bu sebeple Bulgaristan'a gitmeye karar verdikten sonra YÖK'e yazı ile veya e-posta ile başvurup eğitim almak istediğiniz üniversitenin tanınıp tanınmadığını öğrenmenizde fayda bulunmaktadır.

YÖK tarafından tanınan devlet üniversitelerinden mezun olan öğrenciler, diplomalarını aldıklarında YÖK'ün son yönetmeliği göz önüne alınarak denkliklerini alabilmektedirler. Hiçbir firma, aracı kurum ya da şahıs YÖK'ün denklik verdiği üniversiteler hakkında öğrencileri yönlendirmemelidir. Gonca Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak biz, sadece güncel olarak takip ettiğimiz bilgileri sizlerle en doğru şekilde paylaştığımızı önemle bildiririz.

Yüksek Öğretim Kurumu'nun açıkladığı en son denklik yönetmeliğini aşağıda paylaşıyoruz.

YÖK'ün yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın denkliği için başvurularda, diğer belgeler dışında bir önceki eğitim-öğretime ilişkin Türkiye'den alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı sureti getirilecek.

Yurt dışında alınan lise diplomalarının denklik belgesinin aslı veya noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı sureti istenecek. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK tarafından koordine edilen uluslararası programlar çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projelerinde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan bu belge istenmeyecek.

Yabancı uyrukluların denklik başvurusunda aranacak belgelerin de düzenlendiği yönetmeliğe göre, Türkiye'de üç aydan fazla ikamet izni bulunup, çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat eden yabancı uyruklulardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlarca denklik belgesi talebinde bulunulmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması, bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere sözleşme yapılmış ve sözleşmeleri vize edilerek onaylanmış olması, kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projeleri ile TÜBİTAK tarafından koordine edilen uluslararası programlar çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projelerinde araştırmacı olarak çalışacağının belgelenmiş olması şartı aranacak.

DENKLİK İÇİN "TAMAMLAMA EĞİTİMİ"

Denklik başvurusunda bulunanlara başvurunun alındığına dair tarih ve sayı içeren alındı belgesi verilecek ve başvuruda eksik belgeler var ise tamamlanması istenecek.

Belirtilen belgelerle yapılan diploma denklik başvurusunun ön incelemesi denklik birimi elemanlarınca, diploma denklik incelemesi ise komisyonca yapılacak. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

Diplomanın alındığı kurumun ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere mezun olduğu düzeye göre ön lisans denklik belgesi, lisans denklik belgesi veya yüksek lisans denklik belgesi verilecek.

ÖSYS Kılavuzu'nda yer alan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının kılavuzda yer alan programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara, yapılacak inceleme sonucunda denklik belgesi verilecek.

Mezun olunan lisans programının Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere, Türkiye'deki bir üniversitede tamamlama eğitimine tabi tutularak bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri halinde denklik belgesi verilecek. Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları, tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler, komisyonca belirlenecek. Bu amaçla gerektiğinde konunun uzmanı kişilerden oluşan alt komisyonlar da kurulabilecek.

SEVİYE TESPİT SINAVLARI YILDA EN AZ BİR KEZ YAPILACAK

Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda başvuru sahibinin girdiği seviye tespit sınavına ilişkin de bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, seviye tespit sınavı öğrenim süresince kazanılması gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik, başarılı olabilmek için gereken asgari puan 100 üzerinden 50 olacak.

Seviye tespit sınavları ihtiyaç durumuna göre Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üniversitelerin ilgili bölümleri veya ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen tarihlerde ve yılda en az bir kez yapılacak.

MEZUN OLUNAN PROGRAMLARA GÖRE SINAV ŞARTI

Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı genel kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Eczacılık alanındaki diplomaların denklik işlemlerinde, yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunmadığında, kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyetini ispat etmesi sonucunda denklik belgesi verilecek. Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunanların ise kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerin ve eksik olan sürenin tamamlatılarak mesleki bilgiyi ölçen bir sınavın kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir heyet tarafından yapılması sonucunda denklik belgesi verilecek.

Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken ise alan bilgisi yetersiz görülenler seviye tespit sınavına tabi tutulacak. Alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitiminin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine "Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekmektedir" şeklinde şerh konulacak. Seviye tespit sınavında başarılı olanların denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi verilecek.

DENKLİK VERİLMEYECEK DURUMLAR

Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk yükseköğretim programına eşdeğer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecek.

Diploma alınan programın Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmeyecek.

Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmayacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

UZAKTAN EĞİTİM DENKLİK İŞLEMLERİ

Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar, diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurt dışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranacak.

Başvuru, Bu yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilecek veya reddedilecek.

Bu yönetmelikle, 11 Mayıs 2007 tarihli ve 26519 sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yurt dışından alınan ön lisans ve lisans diplomalarının denklik başvurunda istenilen belgeler için Tıklayınız.

Bu Sayfayı Sosyal Ağlarınızda Paylaşın:

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

GONCA Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık olarak tüm hi...

Ayrıntılı Bilgi +
Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

Akademik (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Eğitim...

Ayrıntılı Bilgi +
Başvuru Koşulları ve Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Koşulları ve Kayıt İçin Gerekli …

Bulgaristan'da okuyabilmek için Türkiye'de eğiti...

Ayrıntılı Bilgi +
YÖK Denklik Durumu

YÖK Denklik Durumu

Yök Denkliği ve Tanınırlık Bulgaristan devlet üni...

Ayrıntılı Bilgi +
Vize İşlemleri

Vize İşlemleri

Öğrenci Vizesi Gonca Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı...

Ayrıntılı Bilgi +
Pasaport İşlemleri

Pasaport İşlemleri

Pasaport Alacakların İşlemleri Umuma Mahsus (Çipl...

Ayrıntılı Bilgi +
Askerlik Tecil Durumu

Askerlik Tecil Durumu

Bulgaristan ‘da eğitim alıyor olmak, askerliği tec...

Ayrıntılı Bilgi +
Bulgaristan'da Öğrenci Hayatı

Bulgaristan'da Öğrenci Hayatı

Yıllarca eski adıyla ÖSS şimdiki adıyla YGS-LYS ka...

Ayrıntılı Bilgi +
Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bulgaristan'da eğitim görmeden önce herkesin aklın...

Ayrıntılı Bilgi +
Ülke Görünümü

Ülke Görünümü

Balkanlar'da yer alan bir ülke olan Bulgaristan ...

Ayrıntılı Bilgi +
Türkiye - Bulgaristan İlişkileri

Türkiye - Bulgaristan İlişkileri

Bulgaristan nüfusu 7 milyon civarındadır. Bunlarda...

Ayrıntılı Bilgi +
Bulgaristan ve Turizm

Bulgaristan ve Turizm

Bir balkan devleti olan Bulgaristan'ın çok ze...

Ayrıntılı Bilgi +

GONCA Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık, yılların tecrübesiyle siz öğrenciler için tüm bağlantılarını kullanarak yurtdışına gidiş-dönüş ve yurtdışında bulunma aşamasında sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yurtdışına çıkabilmeniz için gerekli işlemlerin yapılmasından, vize başvuruları sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğine kadar her konuda ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız.

Sosyal Paylaşım

Haberler / Duyurular

Türkiye Ofis

  • Adres : Darmstad Cad. No: 21 16100 Osmangazi Bursa / Türkiye
  • Telefon : +90 224 252 15 15 / +90 224 252 10 70
  • GSM (Kadir PERK): +90 532 232 15 56
  • GSM (Veda COŞKUN) : +90 536 377 28 10
  • GSM (Ali PERK) : +90 539 681 20 21
  • Online Destek: yurtdisiuniversitesi@hotmail.com